Site logo

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bijzonder Uit Eten

Bekijk de algemene voorwaarden van restaurant gids Bijzonder Uit Eten. Bij deelname aan Bijzonder Uit Eten gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

Bekijk ook de volgende pagina’s

Termologie

Gebruikersvoorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites (hierna: de ‘Website of Site’) en mobiele applicaties (hierna: de ‘Apps’) van Bijzonder Uit Eten (hierna: BUE). Door een Website en/of App te bezoeken en te gebruiken, stemt u ermee in dat deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn en door u worden aanvaard. Indien u niet akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden, dan dient u de Website en/of App niet te gebruiken.

Artikel 2 – Intellectuele eigendomsrechten

2.1 De (intellectuele eigendoms) rechten die rusten op of voortvloeien uit de (inhoud van de) Websites en Apps – waaronder mede begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen die zich op de Websites en/of Apps bevinden – berusten bij Bijzonder Uit Eten, haar licentiegevers of aanbieders van bijdragen op de Websites en/of Apps.

2.2 De Websites en Apps zijn uitsluitend bestemd voor uw persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor ieder ander gebruik van de (inhoud van de) Websites en/of Apps – daaronder mede begrepen distributie, reproductie, framing, wijziging, openbaarmaking of verzending – is voorafgaande schriftelijke toestemming van Bijzonder Uit Eten vereist.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid BUE

3.1 BUE gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie op de Websites en de Apps. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de Websites en/of de Apps of de onbereikbaarheid van de Websites en/of de Apps, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de Websites en/of de Apps gevraagde diensten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van BUE. In het geval de informatie op de Websites en/of Apps onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan BUE hier niet voor aansprakelijk worden gesteld, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van BUE. BUE is niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar sites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) en voor de inhoud van door derden aangeboden bijdragen zoals foto’s en videomateriaal.

3.2 BUE gaat namens de Partners uiterst zorgvuldig te werk bij het verwerken van de informatie op de website

3.3 Niettemin sluiten de Partners en BUE hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de informatie of enige onbereikbaarheid daarvan. In het geval de informatie op de onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan een Partner of BUE hier niet voor aansprakelijk worden gesteld, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de Partners of BUE. De Partners en BUE zijn niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar sites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner), voor de inhoud van door derden aangeboden bijdragen zoals foto’s en videomateriaal. BUE treedt slechts op als en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de dienstverlening van deze Partner.

Artikel 4 – Bijdragen gebruikers

4.1 Op de Websites en/of Apps is het mogelijk om zelf een vrijwillige bijdrage te leveren waaronder bijvoorbeeld het aanbieden van restaurants, specials, evenementen, persberichten, reviews. Bij de deelname aan BUE, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, reviews, ideeën en concepten etc.) gelden echter wel een aantal regels:

 • de gebruiker zal de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil onder andere zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn;
 • De gebruiker zal geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van anderen;
 • de gebruiker garandeert door deelname over alle (intellectuele eigendoms-) rechten –waaronder begrepen auteursrechten en merkrechten – op de aangeboden bijdrage(n) te beschikken en vrijwaart BUE voor mogelijke aanspraken van derden ter zake;
 • alle rechten ten aanzien van de bijdrage – met uitzondering van de rechten op foto’s, video’s en ander beeld-of geluidsmateriaal – worden op het moment van deelname door de gebruiker overgedragen aan BUE, zonder dat BUE hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Als gevolg van deze rechtenoverdracht kan BUE de bijdrage onbeperkt gebruiken en (doen) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het gebruik van de bijdrage in televisie- en radioprogramma’s, voor telecommunicatiediensten, internet sites, social media of overige internet toepassingen, etc. Indien voor de overdracht nog een nadere akte nodig is, zal de gebruiker hieraan zijn volledige medewerking verlenen;
 • ten aanzien van foto’s, video’s en ander beeld-of geluidsmateriaal geldt dat de rechten op het materiaal bij de gebruiker blijven. De gebruiker verstrekt aan BUE een onbeperkte licentie voor het gebruik van het materiaal, zonder dat BUE hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Op grond van deze licentie is BUE gerechtigd het materiaal onbeperkt en voor elk doel te gebruiken en/of te (doen) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de uitzending in televisie- en/of radioprogramma’s, voor telecommunicatiediensten, social media, internet sites of overige internet toepassingen, etc;
 • de gebruiker zal geen misbruik maken van de Websites en/of Apps, bijvoorbeeld door het overspoelen van nieuwspagina’s of soortgelijke diensten met (vrijwel) dezelfde berichten;
 • BUE behoudt zich te allen tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken. Daarnaast heeft BUE het recht om bij herhaaldelijk misbruik gebruikers uit te sluiten van deelname en de toegang tot de Websites en/of Apps te blokkeren;
 • beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van gebruikers/derden op de Websites en/of Apps worden op eigen titel en onder verantwoordelijkheid van deze gebruikers/derden ingediend en zijn niet die van(medewerkers van) BUE;
 • de gebruiker zal in de bijdrage geen commerciële berichten opnemen (bijvoorbeeld geen advertenties plaatsen in weblogs, forums en/of chatgroepen);
 • eventueel door de gebruiker verzonden bestanden zullen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen of de werking van computers, servers en dergelijke schaden;
 • de bijdragen van gebruikers worden voor eigen rekening en risico van de gebruiker geplaatst. BUE kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor bijdragen van gebruikers; Gebruiker plaatst enkel beeldmateriaal waarop geen rechten van derden rusten.
 • de gebruiker gaat ermee akkoord dat zijn inlognaam (danwel nickname) vermeld kan worden bij de foto/video. Voor andere doeleinden hoeft BUE geen bronvermelding toe te passen.

Artikel 5 – Gegevens en cookies

5.1 Om de Websites en Apps zo optimaal mogelijk te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op de voorkeuren van de gebruikers, worden bepaalde gegevens betreffende de gebruikers van de Websites en Apps verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte Websites en Apps automatisch op uw computer worden geplaatst. Gebruiker kan het gebruik van cookies via de instellingen van zijn browser uitschakelen.

5.2 Voor zover BUE met behulp van cookies persoonsgegevens over u verzamelt, verwerkt BUE die conform de bepalingen van het Privacy & Cookie beleid van BUE, hierin vindt u tevens verdere informatie over het gebruik van cookies door BUE.

Artikel 6 – Rechtskeuze

6.1 Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 7 – Wijzigingen

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door BUE aangepast worden. Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op de Websites en/of Apps staan vermeld. Wij adviseren daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.

Artikel 8. Recht op Verzet

Indien BUE een dochteronderneming of bedrijfseenheid verkoopt of indien een Partner wordt aangekocht of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn. De Partners en BUE zullen zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere relevante wet- en regelgeving omgaan met uw persoonsgegevens.

Algmene Plaatsings-en betalingsvoorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Site: door BUE geëxploiteerde internet site houdende een restaurantgids;
 2. App: door BUE geëxploiteerde mobiele applicatie houdende een restaurantgids;
 3. Partner: de partij die een abonnementsovereenkomst sluit met BUE;
 4. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen BUE en de (aspirant) Partner met betrekking tot de afname van een lidmaatschap op BUE
 5. Dienst(en): de additionele dienst(en) die BUE op grond van de Overeenkomst tegen betaling aan de Partner levert. Deze zijn o.a. betaalde vermelding, banners, advertenties etc.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen alsmede op door BUE gesloten Overeenkomsten met betrekking tot de Partnership op de Site en op alle overige werkzaamheden en diensten die in dat kader door BUE worden uitgevoerd. Partner aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 De toepasselijkheid van door Partner gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt door BUE uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Aanbieding en totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle offertes van BUE zijn vrijblijvend.
3.2 Een Overeenkomst komt op één van der navolgende wijzen tot stand:

 • door elektronische aanmelding, via de site; conform de instructies van BUE
 • door een digitaal akkoord per e-mail op de gewenste dienstverlening;

3.3. Na totstandkoming van een Overeenkomst volgens het bepaalde artikel 3.2 zal BUE zo spoedig mogelijk zorg dragen voor toegang tot een Partnership vermelding en/of de Dienst(en).
3.4 De termijn van de Partnership gaat in op de datum waarop BUE de Partner vermelding online heeft gezet (na ontvangst betaling van partner)
3.5 BUE behoudt zich het recht voor om aanvragen voor een Partnership te weigeren, hetgeen Partner zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld. BUE is niet verplicht een verklaring af te geven omtrent de reden van weigering.

Artikel 4 – Rechten en plichten Partner

4.1 De Partner wordt, afhankelijk van het soort Partnership, in de zoekresultaten opgenomen, heeft volledig beheer over zijn foto’s, video en teksten en er wordt afhankelijk van het soort Partnership een extra functionaliteit toegevoegd. Ook kan hij deelnemen aan betaalde en onbetaalde promoties.

4.2 Wijzigingen en/of aanvullingen van enige bepaling(en) in de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Een dergelijke nadere Overeenkomst geldt alleen voor de daarin bepaalde gevallen.

4.3 De Partner staat er voor in dat de door hem aan de database van BUE  toegevoegde gegevens juist zijn. Ingeval van wijzigingen en/of fouten dient de Partner de genoemde informatie c.q. gegevens onverwijld te corrigeren. Partner vrijwaart BUE voor alle schade voortvloeiende uit door Partner onjuiste verstrekte gegevens aan de database of het aanleveren van foto materiaal waarop rechten van derden rusten.

Artikel 5 – Duur

5.1 Een Partnership wordt aangegaan voor 1 jaar (365 dagen) en is doorlopend tot wederopzegging en wordt vooraf per jaar afgerekend, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

5.2 Opzegging dient uiterlijk 1 maand voor het nieuwe jaar (dan wel een ander uitdrukkelijk schriftelijk vermelde periode) te geschieden.

5.3 opzegging kan zowel schriftelijk als telefonisch geschieden. Opzegging is echter pas van kracht na een (email)bevestiging van BUE.

5.4 verwijderen van partner van de website kan gedurende de gehele looptijd van een partnership – echter zonder restitutie van de jaarlijkse fee in geval van een betaalde vermelding

Artikel 6 – Tarieven en betaling

6.1 Op iedere Overeenkomst zijn van toepassing de tarieven die door BUE op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst worden gehanteerd. BUE is gerechtigd gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen te verhogen.

6.2 BUE verstuurt haar facturen per e-mail.

6.3 Alle tarieven van BUE zijn uitgedrukt in Euro en exclusief BTW.

6.4 Tenzij anders overeengekomen, geschieden betalingen bij Overeenkomsten altijd voorafgaand aan de aanvang van een periode van dienstverlening.

6.5 Bij niet tijdige en volledige betaling is de Partner in verzuim zonder dat een ingebrekestelling door BUE is vereist.

6.6 In geval van verzuim is Partner over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de geldende wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

6.7 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, advocaatkosten daaronder begrepen, komen voor rekening van Partner. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door Partner verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 250,-.

6.8 Onverminderd de haar verder toekomende rechten is BUE gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten (bijvoorbeeld door het verwijderen van de aanvullende gegevens en het op non-actief stellen van de Partner, indien en zolang Partner niet aan een of meer van zijn verplichtingen jegens BUE volledig heeft voldaan.

6.9 Indien een Partner opnieuw actief wordt, dient deze de zgn. reactiveringskosten ter grootte van € 25,- te betalen.

Artikel 7 – Beschikbaarheid, onderhoud en wijzigingen Site

7.1 BUE staat niet in voor de beschikbaarheid van de Site. Non-beschikbaarheid die zijn oorzaak vindt in factoren die gelegen zijn in overmacht c.q. buiten de risico- en/of invloedsfeer van BUE liggen (bijvoorbeeld de dienstverlening door de hosting provider van Partner) kunnen niet aan BUE worden toegerekend. BUE is alsdan niet gehouden tot enige schadevergoeding.

7.2 BUE is steeds gerechtigd de Site, in de ruimste zin van het woord, alsmede de daaraan ten grondslag liggende applicatie te wijzigen met dien verstande dat de kernactiviteit als geformuleerd in de definitie van Site ook na wijziging nog  steeds op een efficiënte wijze uitgeoefend moet kunnen worden op de Site.

Artikel 8 – Ongeoorloofde activiteiten

8.1 Partner is niet gerechtigd de Site voor enig ander doel te gebruiken dan het doel van het vermelden van haar bedrijfsgegevens c.q. het verstrekken van ter zake relevante informatie.

8.2 Het is de Partner niet toegestaan de Site en de database te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, andere regelgeving en/of de etiquette. De verboden handelingen omvatten uitdrukkelijk ook discriminatoire en/of racistische uitingen en spamming.

8.3 Indien BUE van oordeel is dat Partner in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde is BUE gerechtigd, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, het abonnement van Partner met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat Partner tot enige schadevergoeding of terugbetaling van abonnementsgelden gerechtigd is.

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

9.1 BUE is rechthebbende van alle rechten van intellectuele eigendom in de ruimste zin des woords met betrekking tot de Site. Niets in deze Overeenkomst houdt een overdracht van rechten aan de Partner in.

9.2 In het geval BUE in opdracht van Partner werkzaamheden voor Partner verricht of doet verrichten, vrijwaart Partner BUE ter zake inbreuk, en eventueel daaruit voortvloeiende schade, op intellectuele eigendomsrechten van derden in het geval BUE gebruik maakt van door Partner aangeleverd beeldmateriaal en/of tekst.

9.3 Partner staat ervoor in geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van BUE dan wel de intellectuele eigendomsrechten van andere Partners of derden en vrijwaart BUE voor alle aanspraken uit dien hoofde.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid BUE

10.1 De inhoud van de database wordt bepaald door de diverse Partners. BUE is voor de inhoud van de database op geen enkele wijze aansprakelijk.

10.2 Partner vrijwaart BUE voor alle aanspraken van derden uit welke hoofd dan ook ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesses verband houdende met de Site c.q. voortvloeien uit gebruik van de Site.

10.3 BUE aanvaardt voorts geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie en/of goederen die middels een link op de Site kan/kunnen worden verkregen.

Artikel 11 – (Tussentijdse) beëindiging

 1. Deze Overeenkomst kan – onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 2 – tussentijds, middels een email aan Partner met onmiddellijke ingang worden beëindigd door BUE in elk van de navolgende gevallen:
 2. wanneer de Partner een of meer van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst niet nakomt;
 3. ingeval (voorlopige) surséance van betaling en/of faillissement van de Partner is aangevraagd.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle eventuele geschillen die uit de Overeenkomst voortvloeien zullen worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden, dan kunt u daarvoor terecht bij info@bijzonderuiteten.nl of contact opnemen met:

Bijzonder Uit Eten

Janneke Nijenhuis
Hanrathsingel 14
1252 AE Laren
T 035-6231419
M 06-21700357
E. info@bijzonderuiteten.nl
KvK. 37117413
BTW. NL001818730B59